اينم شماره حساب براي اون دوستاني كه خواستند 0103344461003 سيباي ملي به نام ياسمن رمضاني يا شماره كارت شصت سی و هفت. نود و نه سیزده. هشتاد و نه سی. هشتاد و شش هشتاد و نه -فقط محبت كنيد اگه پولي ريختيد حتما كامنت بزاريد كه بدونم بايد به كدوم خانواده بدم... ممنون.

شمارشگر

بايگانی

رهایی

مربی میگه باید ذهنت رو از فکر خالی کنی باید با إحساست زندگی کنی. نباید بزاری فکرهای مزاحم تو رو در دست خودشون بگیرن ، یاسمن خودت رو رها کن از حصار فکر… زندگی کن، بزار تجربه کنی، بزار رهایی، دانش تجربه کردن رو به آگاهیت أضافه کنه، نگاهش میکنم وجودش آنقدر از آرامش لبریزه که ناخودآگاه به اون همه آرامشش حسودیم میشه… دلم میخواد تمام فکرهای تنش زا بخار شن و از ذهنم برن بیرون دلم میخواد خودم رو بسپرم به امواج دریای زندگی و از برخورد آب این دریا با تنم لذت ببرم، گرمای شیرین آفتاب تنم رو غلغلک بده … دلم میخواد رهایی رو در آغوش زندگی تجربه کنم ….

تن تن و ميلو

شاگردامو برده بودم سینما، بیرون در سینما منتظر بودیم تا اتوبوسمون بیاد که أینا رو پشت ویترین دیدم … یکباره روحم کشیده شد تو کودکی، شبها و روزهایی که با خوندن کتابهای تن تن و میلو غرق لذت شده بودم، روزهای نوجوونی و حتی وقتی که ازدواج کرده بودم و به یاد کودکی باز با خوندن دیالوگهایی که خط به خطشون رو حفظ بودم لبریز شادی میشدم. به خودم که اومدم دیدم خریدمشون و کودک درونم در تب و تاب اینه که سوار اتوبوس شم ودونه دونه شون رو از تو بسته در بیارم و از داشتنشون لذت ببرم …

بارها و بارها اومدم اما چیزی نموشتم و رفتم این روزها ذهنم خیلی درگیره …. شاید یه روزی همه رو نوشتم همه رو …